Wymiar urlopu wypoczynkowego

Wymiar urlopu wynosi:
- 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
- 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Do stażu pracy, od którego uzależniony jest wymiar urlopu wlicza się:
- okresy pracy,
- okres nauki,
- okresy zaliczalne.

Okresy pracy, które mają wpływ na wymiar urlopu to:
- okresy poprzedniego zatrudnienia bezwzględu na przerwy zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy,
- w przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy wliczeniu podlega okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy.

Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:
- zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
- średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
- średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
- średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
- szkoły policealnej – 6 lat,
- szkoły wyższej - 8 lat.

Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się:
- bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka,
- bądź okres nauki,
- zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.

Okresy, które mają wpływ na wymiar urlopu wypoczynkowego to m.in.:
- okres pobierania zasiłku i stypendium przez osobę bezrobotną skierowaną przez starostę na szkolenie lub odbywająca staż albo przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, (art. 79 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Z 2004 r., Nr 99, poz. 1001 ze zm.)),
- okres zatrudnienia za granicą u pracodawców zagranicznych, (art. 86 ustawy z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004r., ,Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.),
- zasadnicza służba wojskowa, art. 120 ustawy z 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. u. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późń. zm.),
- okres, za który pracownikowi przyznano odszkodowanie z powodu wadliwego rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę, art. 51 § 2 Kodeksu pracy,
- skrócenie okresu zatrudnienia na podstawie art. 361 Kodeksu pracy, art. 36[1]§2 Kodeksu pracy,
- okres wykonywania pracy nakładczej, w którym wykonawca uzyskiwał wynagrodzenie w wysokości co najmniej 50% minimalnego wynagrodzenia, § 32 ust. 7 rozporządzenia RM z 31.12.1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą (Dz.U. z 1976 r. Nr 3, poz. 19 z późn.zm.),
- okres urlopu bezpłatnego udzielanego pracownikowi w celu pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy, art. 25 § 11 ustawy z 23.05.1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn.zm.)
- okres urlopu bezpłatnego na czas wykonywania mandatu posła lub senatora, art. 28 ustawy z 9.05.1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199 z późn.zm.),
- okres pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym, art. 1 ustawy z 20.07.1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz.U. z 1990 r. Nr 54 poz.310).

Do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego nie wlicza się:
- okresu pracy na podstawie umowy zlecenie i innej umowy cywilnoprawnej,
- okresu prowadzenia działalności gospodarczej,
- okresu urlopu bezpłatnego – art. 174 § 2 KP.

Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze zatrudnionego czasu pracy

Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.

Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Prawo do pierwszego urlopu

Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

Źródło: pip.gov.pl(c) 2013 Wniosek-urlopowy.pl           Kontakt: biuro@wniosek-urlopowy.pl